انتشارکتاب “کودکی کشته می‌شود: در باب خودشیفتگی آغازین و رانۀ مرگ”

“آژنگ نیوز”:کتاب “کودکی کشته می‌شود: در باب خودشیفتگی آغازین و رانۀ مرگ”منتشر شد.نویسنده: سرژ لوکلر، ترجمۀ علی حسن‌زاده، نشر لگا، چاپ اول ۱۴۰۰، ۱۵۴ صفحه، ۴۰۰۰۰ تومان. درباره کتاب نهادۀ…