ماه: آذر 1402

انتشارکتاب ؛هانا آرنت و آیزایا برلین: آزادی، سیاست و انسانیت ؛

“آژنگ نیوز”: کتاب؛هانا آرنت و آیزایا برلین: آزادی، سیاست و انسانیت ؛منتشر شد. نویسنده:کی هیروتا .کتاب برای اولین بار، داستان کامل درگیری بین دو تن از مهم ترین متفکران قرن…