ماه: آبان 1402

تحول آرایش ،بزک ولباس زنان قاجاری از دوره ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه

“آژنگ نیوز”:تحول آرایش ولباس زنان قاجاری از دوره ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه در کنار نهضت مشروطه از مهمترین تغییراتی است در این زمان رخ داده است!!با تغییر شاه قاجار…