برچسب: عراق

نشست” پیامدهای نتایج انتخابات عراق، بر تشکیل کابینه”

نشست” پیامدهای نتایج انتخابات عراق، بر تشکیل کابینه”از سویگروه مطالعات عراق انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. سخنران: ابونور، نماینده حزب فضلیت…