ماه: مهر 1402

برگزاری نشست آینده پژوهی حقوق کیفری بین المللی

“آژنگ نیوز”:نشست آینده پژوهی حقوق کیفری بین المللی با نگاهی به دوره جدید کارشناسی ارشدِ “حقوق کیفری بین المللی”و با معرفی کتاب “حقوق کیفری بین‌المللی”برگزار می شود. سخنرانان: محمد‌ علی اردبیلی…