“آژنگ نیوز”:نوروز چیست؟ نخستین روز است از فروردین ماه و زین جهت روز نو نام کردند. زیرا که پشتیبانی سال نو است… و اول روزی است از زمانه و بدرفلک آغازید گشتن (بیرونی، ۱۳۶۷، ۲۵۳). جشنی که از دیرباز تاکنون با نام نوروز یاد برگزار میشود. بی گمان همواره مهم ترین جشن دینی و ملی ایرانیان بوده است.

«نوروز» نیز یکی از عناصر فرهنگی ایران زمین است، نوروز یک عنصر بینی فرهنگی است که فکر مایه اولیه آن را انسان ساکن در نجد ایران که فرهنگ ایرانی بر آن مسلط است از طبیعت و محیط زیست خود گرفته و بر اساس کاربردهایی که این عنصر فرهنگی در پاسخ به نیازهای مادی و معنوی وی داشته، آن را پرورش داده و باور کرده تا به روزگار ما رسانده است.

سفره - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

برای انسان ایرانی نوروز یک جشن چند منظوره است. نوروز جشن طبیعت است: نوروز جشن زمان است؛ نوروز جشن سال شماری است؛ نوروز جشن پاکیزگی است؛ نوروز جشن نوگزینی و نوروز جشن تکاپو برای تندرستی است؛ نوروز جشن آغاز کشاورزی است؛ نوروز جشن زایش دوباره برکت است از سوی دیگر، نوروز برای مردم ایران زمین یکی از عناصر فرهنگی چند منظوره و چند کاربردی است عنصری فرهنگی است که اولاً بین انسانهای ساکن در حوزه فرهنگی ایران و محیط زیستشان رابطه برقرار میکند؛

ثانیاً بین انسانهای ساکن در این حوزه فرهنگی ارتباط برقرار میکند ثالثاً در پاره ای موارد ریشه در باورها و انتقادات و نوع جهان انسان ایران دارد و بین انسانهای این عرصه و باورهایشان ارتباط برقرار میسازد. با رابطه انسان با ماوراء الطلب من نوع جهان بینی ای که در را ر فرهنگی در بطن مطالعات مردم زمینه دارد موضوع نوروز به عنوان یک عنصر شناختی و فرهنگ شناختی قرار میگیرد.

منبع

اعیاد و جشن های ایرانی با رویکرد مردم شناسی(از دوران باستان تا کنون)، زهرا بیاتی،ص ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۶۴

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *