دسته: پوشه

انتشارکتاب “خاستگاه های استعماری”

“آژنگ نیوز”:کتاب “خاستگاه های استعماری تفکر اجتماعی مدرن: جامعه شناسی فرانسه و امپراتوری ماوراءبحار“منتشر شد. نویسنده:جورج اشتاینمتز کتاب بیانگرتاریخ جدیدی از تفکراجتماعی فرانسه است که جامعه شناسی پس از جنگ…