“آژنگ نیوز”:از دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است که از عناصر ناھمگن فراھم میآید. دراینجا فرھنگی یگانه مردمان بسیاری را در برمی گیرد ولی این مردمان فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می دارند. این امپراتوری نه ھمچون امپراتوری چین پدرشاھی و نه ھمچون امپراطوری ھند ایستا و بی جنبش و نه ھمچون امپراتوری مغول زودگذر و نه ھمچون امپراتوری عثمانی بنیادش بر ستمگری است. برعکس در ایران ملت ھای گوناگون در عین آنکه استقلال خود را نگه می دارند به کانون یگانگی بخشی وابسته اند که می تواند آنان را خشنود سازد.

ایرانی - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

قوانین عامی که در دولت ایران وضع میگردید در عین آنکه برای ھمگان الزام آور بود به ویژگی‌ھای قومی گزندی نمیرساند بلکه حتی از آنھا پشتیبانی و نگاھبانی می کرد، به نحوی که ھر یک از اقوام پدیدآورنده آن امپراتوری نظام سیاسی خاص خود را داشت. با امپراتوری ایران نخستین گام را به پھنه تاریخ پیوسته می گذاریم. ایرانیان نخستین قوم تاریخی ھستند. امپراتوری ایران ھمچون امپراتوری گذشته آلمان و مملکت پھناور زیر فرمان ناپلئون، امپراتوری به معنای امروزی این واژه بود، زیرا از کشورھای گوناگونی فراھم میآمد که ھر چند به شاھنشاھی ایران وابستگی داشتند لیکن فردیت و عادت و قوانین خود را حفظ می کردند.
نظام ایران در مرکز قوانینی چون نور می تاباند و ھر ایالت بسته به فرھنگ و آیین خود از نور بھره می گرفت.

امپراتوری ایران روزگاری دراز و درخشان را پشت سرگذارده است و شیوه پیوستگی بخش ھای آن چنان است که با مفھوم راستین دولت کشور بیشتر از امپراتوری‌ھای دیگر مطابقت دارد.


منبع:کتاب عقل در تاریخ نوشته هگل

گروه گزارش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *