“آژنگ نیوز”: کتاب”تاریخ فلسفه اشراق ازسهروردی تاعلامه طباطبایی”منتشر شد.نویسنده :حسن سید عرب ،نشر اشراق ،۱۴۰۰ خورشیدی.

درباره کتاب

کتاب حاضر نخستین گزارش تحلیلی از تاریخ فلسفه اشراق از عهد شهاب الدین سهروردی (587 – 549 ق) تاکنون است. البته این تاریخ با او آغاز نمی شود زیرا تعیین مبدا زمانی برای آن با صعوبت فراوان مواجه است. تاریخ فلسفه اشراق، ناظر به بررسی این اندیشه در مقطعی خاص است که با سهروردی آغاز می شود زیرا موسس دومین حوزه فلسفی در تاریخ فلسفه اسلامی است و اگر بتوان بخشی از تاریخ این فلسفه را گزارش کرد، مبدا آن به ضرورت، سهروردی است و متصل ساختن آن به عهد کنونی، ادوار مختلف این اندیشه را نشان می دهد.

تاریهخ فلسفه - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

شارحان فلسفه اشراق برغم اندیشه های متفاوت کوشیده اند زوایای گوناگون این فلسفه را تفسیروتحلیل کنند وغالب آثاربرجای مانده نشان می دهد که دراین رهیافت تا اندازه زیادی موفق بوده اند.رویکرد به فلسفه اشراق درادوارمختلف، براساس نوع مواجهه شارحان معین می گردد.فرازوفروداین سیرتاریخی گاه متاثر ازحوادثی است که نقش تعیین کننده دارد. لذا نمی توان عهد پس از سهروردی راتا کنون بدون بررسی این عوامل قابل گزارش دانست زیرا فلسفه اشراق درهردوره، نسبتی ویژه باعلوم ومعارف عقلی وشهودی دارد وبه طورمشخص هنگامی که با اندیشه یکی ازشارحان بزرگ می آمیزد،این تاثر بیش از ادوار قبل نمایان می گردد.

گروه رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *