کتاب”فهم طبقه”منتشر گردید.نویسنده: اریک الین‌رایت، ترجمۀ محمدحسین بحرانی، نشر آگه، چاپ اول ۱۳۹۹، ۳۲۸صفحه، ۶۵۰۰۰ تومان

image 189 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

درباره کتاب

فهم طبقه اولین کتاب در گردآوری مقالاتی در حوزه مطالعات اجتماعیِ طبقه است که در ﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۹۵ ﺗﺎ ۲۰۱۵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺳـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد: روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه‌ای ﮐﻪ روی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐـﺎر ﮐﺮده‌اﻧـﺪ؛ ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭼﺎرﭼﻮب‌ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎتی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﯿﻨﺶ ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ؛ و ﺗﺤﻠﯿﻞ مسئله‌ی ﺳـﺘﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درباره‌ی ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺨﺴﺖ اﺳـﺖ، و ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈـﺮی ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﺎوش می‌کند ﮐـﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘـﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ: ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ، ﭼـﺎرﻟﺰ ﺗﯿﻠـﯽ، اﮔـﻪ ﺳﻮرﻧﺴـﻦ و…

گروه رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *