برچسب: ژاپن

انتشار”کتاب سینمای ژاپن از آغاز تا پایان جنگ دوم جهانی”

“آژنگ نیوز”: “کتاب سینمای ژاپن از آغاز تا پایان جنگ دوم جهانی”منتشر شد.نویسندگان محمد نقی زاده و قدرت اله ذاکری.نشر نی. درباره کتاب با موفقیتِ معجزه‌وارِ اصلاحاتِ میجی در نیمه‌ی…