برچسب: نمایشگاه

اولین سخنرانی در اولین نمایشگاه صنعتی ایران

“آژنگ نیوز”:اولین سخنرانی در اولین نمایشگاه صنعتی ایران،آغازگر دوران برگزاری نمایشگاه های اقتصادی و صنعتی در ایران است. قدمت برگزاری نمایشگاه در ایران به قرنها قبل باز میگردد.در ایران  بیشتر نمایشگاه‌های…