برچسب: مصر

انقلاب در مطالعه تمدنهای باستانی

“آژنگ نیوز”:انقلاب در مطالعه تمدنهای باستانی در حال شکل گیری است.به عنوان مثال باید اشاره کرد که پاپیروس،بهترین اسناد برای کشف تاریخ مصراست.مصریان باستان انبوهی از پاپیروس ها حاوی اطلاعات…