برچسب: قدیمی

دارالفنون و معلمان قدیمی دهه ۴۰ خورشیدی

“آژنگ نیوز”:تصویری از معلمین دارالفنون در دیماه سال ۱۳۴۳ خورشیدی در اینجا دیده میشودحاضران در تصویر: ردیف نشسته از چپ عبدالهى–دانشمند شریفیان –مهدوى–صدرالغروى–کمره اى– لسانى(ناظم)-رجایى–توحیدى– حسینى.  ایستاده از چپ براست…