برچسب: فارسی

برگزاری دومین پیش‌نشست همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی»

دومین پیش‌نشست همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» هویت ایرانی و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبیات و هنر برگزار می شود. سخنرانان: احمد جولایی محمد عارف…