دسته: گفتگو

پژوهش در تاریخ وجستجوی سوالاتی که پاسخ به آنها ضروری است در گفت و گو با شاداب عسگری

“آژنگ نیوز”:پژوهش در تاریخ وجستجوی سوالاتی که پاسخ به آنها ضروری است،از اولویتهای تحقیق امروزین است.امروزه ارایه یافته های نو یکی از مهمترین ویژگی های تحقیق به شمار می آید.شاداب…

گفت وگو پیرامون هنر فراتر از یک سرگرمی سبک جدید ترکیب نقاشی و تصاویر رایانه ای

“آژنگ نیوز”:هنر فراتر از یک سرگرمی است .گفتگو با هنرمندکاسمینا برتا با این هدف صورت گرفته که کاسمینا به مخاطبانش بگوید که چگونه آثار هنری خود را بر اساس تصاویر…