دسته: سینما

انتشارکتاب”گزارش سانسور یک فیلم؛جنوب شهر فرخ غفاری”

“آژنگ نیوز”:کتاب”گزارش سانسور یک فیلم؛جنوب شهر فرخ غفاری”تالیف عباس بهارلو،از سوی نشر قطره منتشر شد. درباره کتاب این کتاب فقط دربارۀ سانسور فیلم «جنوب شهر» و حیات هنری کارگردان آن…