“آژنگ نیوز”: صنعت و تجارت در دوره ساسانی باعث رفاه کسانی بود که به این کارها می پرداختند.پارچه بافی ترقی بسیار داشت. مقدار زیادی پارچه هایی که گل های زیبا و صورت حیوانات عجیب در آنها بافته اند چه از راه تجارت در قرون وسطی و چه در زمان جنگ های صلیبی به اروپا برده اند و آنها را لفافه اشیای متبرک کلیساها قرار داده اند و تا امروز باقی مانده است. این صنعت پس از غلبه عرب بر ایران هم از میان نرفت و مدت های مدید باقی ماند چنان که مؤلفین ایرانی و عرب اسامی کارخانه های تواز و شتا و ری و مرو را ثبت کرده اند. در زمستان یک قسم جامه ای از پر می پوشیدند یا جامه هایی از ابریشم و پشم که در آستر آنها ابریشم تابیده جا می دادند.

ساسان اول - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

ابریشم را از هندوستان و از راه دریا می آوردند.راه های خشکی آسیای مرکزی که مردم سغد پاسبان آن بودند ایران را با چین در رابطه دایمی نگه داشته بود و به وسیله ایران امپراتوری روم نیز با چین مربوط بود و از آنجا مستقیما ابریشم می آوردند. در مقابل مردم چین وسمه ایران را که برای رنگ کردن ابرو بود بسیار می پسندیدند و به قیمت گزاف آن را می خریدند و برای ملکه های خود می بردند و نیز در چین قالی های بابلی بسیاری خریدار داشت. جواهر سوریه و مرجان و مروارید دریای سرخ و پارچه های مصر را کاروانان ایران از راه حاشیه جنوبی کویر گوبی به چین می بردند.

ساسان وارجه - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

پادشاهان ایران کوچ دادن ملل مغلوب و سکنی دادن ایشان را در مسافت بعیدی از محل سکنای خود از آشوریان تقلید کرده بودند و به تقلید دارای بزرگ که مهاجران بیگانه را در اطراف شوش سکنی داده بود، اردس پادشاه اشکانی اسیران رومی را که در جنگ کاره گرفته بود به مرو برد و شاپور اول همراهان والرین امپراتور روم را که اسیر کرده بود در گندی شاپور جا داد و در آنجا مهندسین سپاه روم برای نگه داشتن آب های رود، سدی که آن را سد امپراتور نامیدند ساختند.

نخ - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

شاهپور دوم پس از تصرف شهر آمد (دیاریکر) اسرای رومی را قسمتی در شوش و قسمتی در شهرهای دیگر خوزستان جا داد و اسرای مزبور بافتن انواع جدیدی از زری و پارچه های ابریشمی را در آن جا رواج دادند که بعدها به اسم زری شوشتر و دیبای شوشتر و پرند شوشتر و دیبای رومی معروف شد.

منبع

تاریخ تمدن ساسانی

نوشته سعید نفیسی،۱۳۸۷،تهران: انتشارات پارسه

ص ۵۸ و ۵۹

زبان و ادبیات پارسی در دوره صفویه(بخش یکم)

زبان و ادبیات پارسی در دوره شاه اسماعیل یکم

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *