image 33

انتشارکتاب”با به از من : مجموعه اشعار ضیاء موحد”

“آژنگ نیوز”:کتاب”با به از من : مجموعه اشعار ضیاء موحد”.اثر: ضیاءموحد، شعر فارسی، نشر نیلوفر، چاپ اول ، ۱۳۹۹، گالینگور ، رقعی، ۳۱۳ صفحه، ۸۵۰۰۰ تومان.

image 33

درباره کتاب

یک یادداشت از علی اصغرمحمدخانی

پل والری می گویدکه اگرمنطق دان هرگزنتواندجزمنطق دان باشد نه منطق دان می شودونه می تواندبشود واگرشاعرهرگزجزشاعرنباشد، بی کمترین امیدبه توانایی دراندیشه ی انتزاعی، هیچ اثرشاعرانه ای ازخودبه جا نخواهدگذاشت.من صمیمانه اعتقاددارم که اگرکسی نتواندبه جززندگی خود زندگیهای دیگری رازیست کندزندگی خودراهم نمی تواندزیست کند.

به تازگی کتاب” با به ازمن” مجموعه شعر دکترضیا موحدشاعرومنطق دان همروزگارما منتشرشده است.شعرهای این مجموعه با حذف چندشعر وافزودن شعرهایی تازه، شامل شعرهای شش دفتر: برآبهای مرده مروارید، غرابهای سفید، مشتی نورسرد، نردبان اندربیابان، وجهان آبستن زاده شد ، بعدازسکوت است وشعرها به ترتیب زمانی دنبال هم نهاده شده اند.شعرهای موحدمحصول پیوندعالم خیال باعالم اندیشه است وباید با تامل شعرهاراخواند ودرعالم فکری نیم قرن گذشته  دکترموحدغورکرد.موحدازاستادان بزرگ فلسفه ومنطق درروزگارماست.آثارارجمندی که ازاوانتشاریافته وسعت دامنه ی دانش وبینش وی رانشان می دهد اوعلاوه براین فضائل درشعرنیزچیره دست است .

جهان شعراو عالمی است تماشایی وتامل برانگیز ودل انگیز وجذاب که درهرقدم وقلم وازهرمنظر چیزی کشف می شود، عالمی پررمزوراز، پرمعنی ونکته آموز والبته کمی دشوار.آدمی حیرت می کندچگونه این همه معانی ونکته ها درپس هرچیزنهفته است واین چه ذهن وتخیل شگفت انگیزی است که آنهارا چنین درمی یابد وبرای مخاطبان روایت می کند.موحددرآفاق وسیع شعرفارسی با آثاربزرگانی نظیرسعدی، نظامی، حافظ مولوی، فردوسی مانوس بوده وتک نگاری اودرباره ” سعدی” یکی ازبهترین آثاری است که درباره این شاعر منتشرشده است.با شعرجهان نیزآشناست وماراباعوالم تفکرات ژرف برخی ازشاعران مدرن غرب آشناکرده است.

گروه رسانه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز